هواپیمای تهران- یاسوج
اعتراض طرفین در پرونده سقوط آسمان در یاسوج
معاون دادستان کل کشور خبرداد

اعتراض طرفین در پرونده سقوط آسمان در یاسوج

معاون دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که تقریبا پرونده سقوط هواپیمای تهران- یاسوج متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در آستانه یک ساله شدن است، این پرونده به کجا رسید؟، گفت: پرونده از اصفهان به تهران آمد. این پرونده به انتها رسیده بود، اما به تهران منتقل شد و به همین دلیل، تغییراتی