هومن محمود
یادی از محمود هومن حافظ شناس به مناسبت سالمرگ او و روز حافظ

یادی از محمود هومن حافظ شناس به مناسبت سالمرگ او و روز حافظ

هومن در فرانسه نخست در کلاس‌های ژرژگورویچ (۱۹۶۵-۱۸۹۴) جامعه‌شناس فرانسوی‌زاده روسی و از استادان برجسته جامعه‌شناسی سوربن شرکت کرده بود، همان جامعه شناسی که بعدا دکتر علی شریعتی روشنفکر مسلمان و تاثیرگذار معاصر ایرانی سخت تحت تاثیرش قرار گرفت، اما بحث‌های گورویچ برای هومن جالب توجه نبود و به همین خاطر به کلاس‌های ژان وال رفته بود.