پاداش کارگران ساعتی
میزان عیدی کارگران ساعتی و پاره وقت چقدر است؟

میزان عیدی کارگران ساعتی و پاره وقت چقدر است؟

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. به گزارش اول فارس  به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی