پاسخ آزنون
تست بینایی : فقط افراد تیزبین می توانند دلفین را در ۱۹ ثانیه پیدا کنند!

تست بینایی : فقط افراد تیزبین می توانند دلفین را در ۱۹ ثانیه پیدا کنند!

آزمون دلفین پنهان: آیا می توانید دلفین پنهان را در این تصویر پیدا کنید؟ این تست بینایی یک راه سرگرم کننده برای آزمایش مهارت های بصری شما است. به گفته سازنده این آزمون، تنها افرادی که چشمان عقابی دارند می توانند دلفین پنهان را در ۱۹ ثانیه پیدا کنند. شما چطور؟ به گزارش گروه سرگرمی