پراشکفت
تشکیل دهستان پراشکفت و بخش جوزار در شهرستان ممسنی
باموافقت وزارت کشور صورت گرفت:

تشکیل دهستان پراشکفت و بخش جوزار در شهرستان ممسنی

با موافقت وزارت کشور ایجاد دهستان پراشکفت در شهرستان ممسنی خطاب به استاندار فارس اعلام شد.  به گزارش اول فارس و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، متن نامه رحمانی فضلی خطاب به رحیمی استاندار فارس به شرح زیر است:  جناب آقای رحیمی استاندار محترم فارس  سلام علیکم  تصویر مصوبه شماره ۱۷۴۱۸۹/ت۵۵۷۱۴ه مورخ