پشتکار
فیلم| فرود مریخ نورد پشتکار ناسا روی مریخ و اولین تصویر ارسالی

فیلم| فرود مریخ نورد پشتکار ناسا روی مریخ و اولین تصویر ارسالی

خوشحالی زائد الوصف مهندسان ناسا از نشستن مریخ نورد پشتکار بر سطح سیاره سرخ را مشاهده می کنید: اولین تصاویر ارسالی به زمین از مریخ کاوشگر جدید سازمان فضایی آمریکا روز پنجشنبه پس از گذشت هفت ماه از زمان پرتابش با موفقیت بر روی سطح کره مریخ فرود آمد. به گزارش اول فارس ، فرود