پورتفوی سهام
جزییات طرح بیمه پرتفوی سهامداران متضرر در بورس

جزییات طرح بیمه پرتفوی سهامداران متضرر در بورس

به گزارش اول فارس، محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به طرح حمایتی سازمان برای سهامداران خرد به ایلنا گفت: برای اینکه آرامش خاطری برای سهامداران خرد  ایجاد کنیم، طرحی حمایتی را اسفند ماه سال گذشته به مرحله اجرا رساندیم. وی افزود : اینکه افرادی سهامی را بالاتر از ارزش واقعی آن خریداری کردند یک ناراحتی