پولیپ
آنچه باید در مورد پولیپ روده بزرگ بدانید

آنچه باید در مورد پولیپ روده بزرگ بدانید

پولیپ روده بزرگ یک توده کوچک از سلول‌هاست که در پوشش روده بزرگ ایجاد می‌شود. اکثر پولیپ‌های روده بزرگ بی ضررند. اما با گذشت زمان ممکن است به سرطان روده بزرگ تبدیل شوند که شاید کشنده باشد. به گزارش اول فارس ، پولیپ روده بزرگ درهر کسی می‌تواند ایجاد شود. اگر ۵۰ سال یا بیشتر