چرخه قاعدگی
درمان خانگی و علمی برای چرخه قاعدگی نامنظم

درمان خانگی و علمی برای چرخه قاعدگی نامنظم

  چرخه قاعدگی از روز اول یک دوره تا روز اول دوره‌ی بعدی محاسبه می‌شود. متوسط چرخه قاعدگی ۲۸ روز است، اما این عدد می‌تواند از بانویی به بانوی دیگر و در ماهی نسبت به ماه دیگر متفاوت باشد.  چرخه قاعدگی از روز اول یک دوره تا روز اول دوره‌ی بعدی محاسبه می‌شود. متوسط چرخه