چک بلا محل
چه زمانی چک ‌برگشتی جرم کیفری است؟

چه زمانی چک ‌برگشتی جرم کیفری است؟

به گزارش گروه حقوقی اول فارس ،  مجموعه‌ عناوین مجرمانه‌ای که حقوقدانان از قانون صدور چک استباط کرده‌اند، شامل صدور چک بلامحل(مواد ۳ و ۶ قانون صدور چک)، صدور چک از حساب مسدود(مواد ۱۰و ۷ قانون صدور چک)، دستور عدم پرداخت بلاجهت(مواد ۱۴ و ۷ قانون صدور چک) و تنظیم چک به صورت ناصحیح(مواد ۳