کارت بانک سپه
قطع ۴۸ ساعته تمامی درگاههای الکترونیکی و کارت بانک سپه و مؤسسه اعتباری کوثر

قطع ۴۸ ساعته تمامی درگاههای الکترونیکی و کارت بانک سپه و مؤسسه اعتباری کوثر

به گزارش اول فارسبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: کلیه درگاههای الکترونیکی و کارت بانک سپه و واحد ادغام شده مؤسسه مالی اعتباری کوثر شامل (اینترنت بانک، عابربانک، پایانه های فروشگاهی (POS)، همراه بانک و…) به دلیل مهاجرت سیستمی این مؤسسه به سامانه جامع بانکی بانک سپه، از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز پنج