کارگران شهرداری
چرا فوق‌العاده جذب برخی از کارگران شهرداری ها را نمی دهید ؟

چرا فوق‌العاده جذب برخی از کارگران شهرداری ها را نمی دهید ؟

یک فعال کارگری گفت: دولت در سال ۹۸ پرداخت فوق‌العاده جذب را برای تمام کارکنان شهرداری‌ها مصوب کرد، اما این مصوبه برای همه‌ی کارگران شهرداری اجرا نمی‌شود و صرفا برخی از شهرداری‌ها آن را برای کارگران خود اعمال کرده‌اند. به گزارش اول فارس،  عبدالعظیم همایونی (رئیس شورای کارگری شهرداری زنجان) ، از عدمِ پرداختِ فوق‌العاده