کتابخانه مرکزی شیراز
تلاش برای یافتن زمین کتابخانه مرکزی شیراز
در انجمن کتابخانه های عمومی فارس مطرح شد:

تلاش برای یافتن زمین کتابخانه مرکزی شیراز

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان فارس، با موضوع پیگیری وضعیت کتابخانه مرکزی و برنامه های کتابخانه های عمومی استان در دهه فجر برگزار شد.