کرامت الله شرفی
رئیس استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان آموزش وپرورش فارس استعفا داد
به قصد کاندیداتوری یا.... ؟!

رئیس استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان آموزش وپرورش فارس استعفا داد

کرامت الله شرفی رئیس اداره استعدادهای درخشان ودانش پژوهان جوان سازمان آموزش وپرورش  فارس امروز طی متنی که نسخه ای از آن نیز در فضای مجازی منتشر گردید استعفا خود را اعلام کرد. به گزارش” اول فارس ” شرفی متولد شهردژکرد در شهرستان اقلید ودارنده مدرک کارشناسی ارشد ریاضیات از دانشگاه شیراز بوده و سابقه