کسری بودجه
هشدار یک کارشناس اقتصادی درباره شوک جدید ارزی و افزایش شدید تورم با تک نرخی شدن ارز

هشدار یک کارشناس اقتصادی درباره شوک جدید ارزی و افزایش شدید تورم با تک نرخی شدن ارز

یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه تغییر ناگهانی قیمت رسمی ارز همیشه یک دورباطل تورمی را طی کرده است، معتقد است، تغییر نرخ ارز ضمن تحریک متغیرهای تورم زا با تأثیر گذاری بر قیمت کالاهای وارداتی و داخلی به طور مستقیم روی نرخ تورم اثر می‌گذارد. به گزارش اول فارس، امین دلیریبا اشاره به