کفش لرد گام
انتخاب رضا احمد پناه در هیئت رئیسه اتاق اصناف استان فارس

انتخاب رضا احمد پناه در هیئت رئیسه اتاق اصناف استان فارس

همزمان با سراسر کشور، با برگزاری انتخابات، اعضای جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف استان فارس مشخص شدند. به گزارش اول فارس، همزمان با سراسر کشور، انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز فارس با حضور هیئت اجرایی ناظر بر انتخابات و روسای اتحادیه‌های صنفی برگزار و ترکیب جدید این هیئت رئیسه مشخص شد. در پی این