کلاهیرداری
این پیامک‌ها حساب شما را سریع خالی می‌کنند

این پیامک‌ها حساب شما را سریع خالی می‌کنند

این روزها شاید شما هم پیامک‌هایی دریافت کرده باشید مبنی بر اینکه اگر یارانه شما قطع شده برای ثبت نام دوباره وارد لینک زیر شوید؛ یا پیام‌هایی برای ثبت نام دوباره کارت سوخت و از این قبیل. اول فارس| حوادث : در داخل این پیامک‌ها لینکی وجود دارد که از شما می‌خواهند که وارد آنها شوید