کولرآبی
روش های جلوگیری و  از بین بردن رسوبات کولر آبی

روش های جلوگیری و از بین بردن رسوبات کولر آبی

با شروع فصل گرم سال راه‌اندازی کولرهای آبی سرآغازی است برای اینکه خودمان را از گرما نجات دهیم. از بین بردن رسوب کولر آبی یکی از مهم‌ترین موارد در انجام سرویس کولر آبی دوره ای در کولرهای آبی می‌باشد. انجام ندادن مرتب و سالیانه سریس کولر منجر به کوتاه شدن عمر مفید کلیه قطعات و