کپسول گاز مایع
جزئیات ثبت نام برای دریافت کپسول گاز مایع

جزئیات ثبت نام برای دریافت کپسول گاز مایع

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: در حال حاضر میزان گاز مایع مورد نیاز بخش خانگی در استانها بر اساس برآورد نیاز و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و جغرافیایی تعیین و در سامانه سدف ثبت می شود. به گزارش اول فارس ، کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های