کینه
متولدین هر ماه تا چه مدت کینه به دل میگیرند؟

متولدین هر ماه تا چه مدت کینه به دل میگیرند؟

معمولا کینه نگه داشتن باعث  احساس ناخوشایندی در ما می شود.شاید شما تابحال در دعوا با یک فرد در سمت بخشنده بودید، و یا خودتان آن فرد کینه توز بودید. این ویژگی شخصیتی می تواند با طالع بینی ماه تولد مرتبط باشد. با خواندن ادامه مطلب درمی‌یابید متولدین هر ماه تا چه مدت کینه ای