کیومرث سرمدی واله
حضور دیمی میلیون ها افغانی برای ایران خطرناک نیست؟

حضور دیمی میلیون ها افغانی برای ایران خطرناک نیست؟

بدون شک افزایش جمعیت مهاجران افغانی در ایران، با توجه به وضعیت حساس کشور، به تدبیر سیاسی اجتماعی نیاز دارد. یکی از این تدابیر، تدوین قوانین مترقی است. منظور از قوانین مترقی، قوانینی است که با وضعیت فعلی جامعه همخوانی داشته باشد. معتقدم که حاکمیت باید به این موضوع ورود پیدا کند. چگونگی ورود این