گلخانه های کوچک مقیاس
صدور پروانه گلخانه در فارس توسط شخص متقاضی
برای اولین بار در کشور:

صدور پروانه گلخانه در فارس توسط شخص متقاضی

مسئول صدور پروانه‌ها و مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برای اولین بار در کشور پروانه گلخانه کوچک مقیاس توسط متقاضی و به صورت الکترونیکی از طریق سامانه صدور مجوزها و پروانه‌ها صادر می‌شود.