گیوه
گیوه و ملکی دوزی استهبان

گیوه و ملکی دوزی استهبان

هفت سال؛ سرگردانی در سرزمین تورانیان به دنبال گمشده‌ای که سیاوش بود گیو را محتاج پای افزاری مقاوم کرد تا فرسنگها مسیر گمشده را بپیماید و گیوه پدید آمد… افسانه‌ها چنین گفته‌اند.قرنهاست که مردمان مناطق خشک این سرزمین، گیوه به پا دارند. گیوه و ملکی دوزی از دیگر صنایع دستی صاحب نام آباده و استهبان