mesh
ابداع روشی جدید برای درمان پوسیدگی دندان توسط با mesh در ایران

ابداع روشی جدید برای درمان پوسیدگی دندان توسط با mesh در ایران

به گزارش گروه پزشکی،سلامت و دارو اول فارس ، نشست خبری نیل به آرمان مرجعیت جهانی توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حیطه درمان‌های پالپ زنده با حضور علیرضا زالی رئیس دانشگاه شهید بهشتی، حق‌دوست معاون آموزشی، زرقی معاون پژوهشی و چند تن از محققان این طرح برگزار شد. در این نشست در