بازار جدید ماهی فروشان شیراز
عکس و آدرس [ بازار جدید ماهی فروشان شیراز ] که بزودی از دروازه کازرون می روند !

عکس و آدرس [ بازار جدید ماهی فروشان شیراز ] که بزودی از دروازه کازرون می روند !

معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز در جلسه ساماندهی و انتقال بازار دروازه کازرون گفت: برنامه ما این است تا پایان سال بازار دروازه کازرون به بازار بزرگ پروتئین شیراز (بازار ماهی فروشان) واقع در خیابان کارگر منتقل شود. به گزارش اول فارس از شیراز، معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز در جلسه ساماندهی و