تماشاگران
مردها فحاشی می‌کنند زنان از ورزشگاه رفتن محروم می‌شوند!

مردها فحاشی می‌کنند زنان از ورزشگاه رفتن محروم می‌شوند!

هدف هم کاملا مشخص است و در متن‌های یکسانی که این افراد به اشتراک می‌گذارند، دیده می‌شود: «اینکه باید جلوی ورود زنان به استادیوم گرفته شود تا دیگر شاهد چنین برخوردهایی نباشیم.» روزنامه آرمان امروز در مطلبی با عنوان «روز سیاه فوتبال»  نوشت : ورود زنان به استادیوم ها بار دیگر محل مناقشه شد. در