دخر شیراز
شیوه عجیب  خواستگاری یک وکیل از دختر شیرازی

شیوه عجیب خواستگاری یک وکیل از دختر شیرازی

‌خواستگاری یک وکیل از همکار خود به شیوه نوین و با ارسال اظهار نامه انجام شده. گفتنی است که پاسخ زوجه به اظهارنامه مثبت بوده است. خواستگاری یک وکیل از همکار خود به شیوه نوین و با ارسال اظهار نامه انجام شده. گفتنی است که پاسخ زوجه به اظهارنامه مثبت بوده است. عکس قدیمی و