دوسیران
تصاویری اندوه بار از بنای تاریخی «چهارصفۀ نادری» دوسیران در کازرونِ پارس

تصاویری اندوه بار از بنای تاریخی «چهارصفۀ نادری» دوسیران در کازرونِ پارس

بنای تاریخی نامدار به«چهارصُفۀ نادری»در روستای دوسیران شهرستان کازرونِ پارس در وضعیت اَندوه باری به سر می برد و به زباله دانی تبدیل شده است. بدتر از آن نیز، بیشتر گچ بری های زیبا و کهن این یادگار ایلخانی فرو ریخته و یا به وسیلۀ عوامل انسانی مورد دستبرد جای گرفته و از میان رفته