شاپور دختک
لحظه عاشقانه‌‌ پادشاه ساسانی با شهبانوی ایرانشهر در چنارشاهیجان !

لحظه عاشقانه‌‌ پادشاه ساسانی با شهبانوی ایرانشهر در چنارشاهیجان !

بر روی این سنگ‌نگاره صحنه ازدواج شاهنشاه، بهرام دوم ساسانی با شهبانو شاپوردختک که درواقع نوه شاپور یکم است، به تصویر کشیده شده درحالی‌که شاپوردختک را در حال هدیه دادن گل به بهرام دوم می‌بینید.  ایرانی ها از دوران باستان برای زن و خانواده احترام بسیار قائل بوده اند و این فرهنگ زیبا در سنگ