قیمت مرغ شیراز
قیمت مرغ در استان فارس بسیار بالاتر از قیمت مصوب/ بازار مسوول دارد؟

قیمت مرغ در استان فارس بسیار بالاتر از قیمت مصوب/ بازار مسوول دارد؟

اختلاف بر سر قیمت مرغ این محصول را دوباره وارد چالش قیمت و کاهش عرضه کرده است . ایلنا: درحالى قیمت هاى دستورى و مصوب به عنوان راهکار ثبات بازار مرغ درنظر گرفته مى شود که این روش نیز براساس تجارب گذشته نتیجه بخش نبوده است. طى یک ماه گذشته بازار مرغ ابتدا با کاهش