محمدحسن اسدی
زمان پایان مُصیبت ترافیکی محور دروازه قرآن از زبان شهردار شیراز

زمان پایان مُصیبت ترافیکی محور دروازه قرآن از زبان شهردار شیراز

شهردار شیراز گفت: با توجه به حجم بزرگ این پروژه، اجرای آن در شرایط عادی و در محوری که تردد بسیاری است، چندین ماه طول می‌کشید؛ اما باهمت شهرداری، شورا و پیمانکار پروژه مقرر شد این پروژه ظرف مدت یک ماه اجرا شود که این پروژه مهم تا پایان مردادماه به اتمام و از ابتدای
انتصاب یک استان فارسی بعنوان مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بنادر و دریانوردی

انتصاب یک استان فارسی بعنوان مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بنادر و دریانوردی

در مراسمی با حضور سید سعید سید علایی عضو هیأت عامل و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع،محمدحسن اسدی به عنوان مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بنادر و دریانوردی معرفی شد. به گزارش اول فارس ، سید علایی عضو هیأت عامل و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی در  مراسم