هيات ورزشهاي همگاني شهرستان شيراز
دومین گذر کودکانه در پیاده رو وکیل شیراز برگزار شد
در محدوده شهرداري بافت قديم

دومین گذر کودکانه در پیاده رو وکیل شیراز برگزار شد

رييس هيات ورزشهاي همگاني شهرستان شيراز در گفتگو با رسانه ها اعلام كرد: دومين برنامه شهر دوستدار كودك برگزار شد .بهتاش فضلی هدف از برگزاري اين گذر كودكانه دور كردن كودكان و والدين از زندگي آپارتمان نشيني و شهر نشيني را اعلام کرد.