خارگ
تبعیض میان کارمندان بوشهری در پرداخت فوق العاده مناطق جنگی

تبعیض میان کارمندان بوشهری در پرداخت فوق العاده مناطق جنگی

یکی از اتفاقات مثبت در قانون برنامه ششم توسعه، توجه به مناطقی بود که در جنگ تحمیلی آسیب های زیادی متحمل شده و برهمین اساس در ماده ۱۱۲ این برنامه، تکالیفی برای دولت پیش بینی شد که افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی فوق العاده کارمندان و اختصاص ردیف های بودجه مجزا برای توسعه بیشتر این