• 25 / بهمن 1401 / 22:56
 • شناسه خبر : 104312
 • منبع خبر: مهرگان

ببینید|معدن سنگ شگفت انگیز هخامنشیان برای ساخت تخت جمشید

مَعدن سنگِ روستای مَجدآباد در شهر مَرودَشت، یکی از گنجینه های ارزشمند فرهنگیِ پنهان ایران است که شهریاران هخامنشی برای ساخت میراث جهانی پارسه از آن بهره برده اند.

به گزارش اول فارس ، هخامنشیان برای ساخت و برپایی کاخ ها و ساختمان های شهر پارسه (تخت جمشید)، بهترین و خوب ترین (مرغوب ترین) سنگ ها را از دامنه و سینه های کوه و صخره ها گزینش (انتخاب) کرده و با پدیداری بهترین کان ها (معادن) سنگ های مناسب را کَنده و آن ها را با ابزارهای ساده جدا، و به شهر پارسه برده اند. همچنین هر کدام از سنگ ها برای ساخت بخشی از کاخ ها و ساختمان ها در نظر گرفته می شده و با علامت گذاری و روش های ویژه از سینه و صخرۀ کوه بُرش خورده و پس از آن به کارگاه های تراش در شهر پارسه می آوردند. کارگران هر تکه سنگ را برای کاربری ای که از پیش تعیین شده بود، آماده کرده و به کار می گرفتند.

روش مهندسی بسیار شِگَرف و نَغز هخامنشیان در برون آوریِ (استخراج) سنگ ها از سینۀ کوه و صخره ها آن هم در ۲۵۰۰ سال پیش، بسیار چشم گیر و درخُور نگرش است. نیاکان پاک سرشت ما در همۀ زمینه ها و دانش و فن ها (علوم و فنون) از بهترین و گاه ساده ترین روش بهره برده اند.

هخامنشیان برای ساخت میراث جهانی پارسه (تخت جمشید) از چندین کانِ (معدن) سنگ در سرزمین پارس بهره برده اند که یکی از مهم ترین آن ها که دارای سنگ های خوب تراش و ارزنده ای بوده، کانِ سنگ در روستای مَجدآباد است.

دراین گزارش کوتاه، کوشش نگارنده(سیاوش آریا)  تنها به شناسایی (معرفی) کانِ سنگ مجدآباد با بیان و روشی ساده بوده است تا خوانندگان نخست پِی به شناخت این یادمان تاریخی – فرهنگی برده و دو دیگر از هوش و توانمندیِ پارسیان برای برون آوری و جابه جایی سنگ ها آگاه شده و دریابند که گذشتگان پاک نهاد ما چه سختی ها و دشواری هایی را برای پدیداری یادمان باستانی پارسه، کشیده اند تا امروزه یکی از ارزشمندترین و با شکوه ترین میراث جهانی ایران رقم خورده و برجای بماند. هنوز هم ویرانه های پارسه، دل هر دوست دارتاریخ و فرهنگ ایرانی را می رُباید و شگفتی ها و رازهای فراوانی را در پَسِ پرده، پنهان دارد. باشد که همواره پاس دار و نگاه بان یادگارهای گذشتگان خویش باشیم.

معدن سنگ مَجدآباد

کوه مَجدآباد در شهرستان مَرودشت، بخش رامجرد و در روستای مَجدآباد جای گرفته است. این کوه در ۴۰ کیلومتری باختر (غرب) میراث جهانی پارسه (تخت جمشید) جای دارد. پارسیان برای برپایی و ساخت کاخ ها و دیگر ساختمان های جهانی پارسه از چندین مکان و کوه، سنگ جا به جا کرده و به آن جا آورده اند. ولی به باور کارشناسان سنگ های صخره ای و خوب تراش و نیک را از کوه مجدآباد که راه کمابیش درازی هم تا پارسه داشته، به آن جا برده اند. دوری مکان، بیانگر سختی و دشواری های پیش روی کارگرانی است که در آن جا سرگرم کار بوده و بی گمان جز دلبستگی و شیفتگی کارگران که همان عشق است، چیز دیگری نمی توانسته از خستگی و درد و رنج آن ها بکاهد.

سنگ هایی که در ساخت پارسه به کار رفته اند بیشتر دونمونه هستند : یکی کمی صخره ای از جنس سنگ آهکی به رنگ خاکستری روشن با سنگواره های دورۀ کرتاسه میانی، و دیگر سنگ صخره ای از جنس سنگ آهک، ولی سخت تر و فشرده تر از نمونۀ نخستین و به رنگ خاکستری رو به مشکی. سنگ های نخستین را از کان های شمال باختر (غرب) صفه و پیرامون پارسه و نواحی دور و نزدیک آن می آورده اند و سنگ های صخره ای را از کان های مجدآباد.

کَندن تخته سنگ ها

نخست بر لبۀ صخره های پهن بخشی بی زِبره را معین می کردند و با کِنِر (کلنگ یک سر دسته کوتاه)، قلم، تیشه و میخ های ویژه، گودال هایی به ژرفای (عمق) ۶۰ سانتی متر در فاصله های معین می کَندند و سپس در آن ها گُوِه هایی از چوب خشک می گذاردند و بر رویش آب می ریختند. آب، گُوه ها را منبسط می کرد و جای تنگ، اَنگیزۀ فشار به سنگ شده و تکۀ بزرگی از آن را جدا و به بیرون پرتاب می کرد. اگر رگه های خوبی در سنگ معدن بود از همان ها بهره می بردند و به کمک گیره و اَهرم، تکه تکه از آن می بریدند. گاهی با کِنِر راهروهایی در میان تخته سنگ ها درست کرده و ستونی (عمودی) پایین می رفتند و پس از آن تکه ها (قطعات) را می شکافتند و خُردتر می ساختند. نمونۀ این راهروها هنوز در پایین آرامگاه نیمه تمام در ۵۰۰ متری جنوب صفه موجود است.

گاهی تخته سنگ ها را درهمان جایگاه استخراج، به گونه ای زُمخت، به شکل شی ای که می خواستند بتراشند، درست کرده و در گوشه و کنارش زائده هایی گیره وار و دسته مانند را ناتراشیده می گذاشتند تا بتوان از آن ها برای بستن و بردن (حمل) آن سود جست. لبه ها را به هیچ روی، تیز و پرداخته نمی کردند تا مبادا درهنگام کار بشکند.

حمل سنگ ها

روش جابه جایی و بردن سنگ ها بدین گونه بوده است که هر سنگی را روی چند تختۀ چوبی بزرگ گذاشته و زیر تخته ها را غَلتک چوبی می نهادند و با هُل دادن سنگ و جا به جا کردن غلتک ها جلو می رفتند. در جاده، جانوران بارکش را به کار می گرفتند و در آبراه ها از کشتی کوچک (زورق) بهره برده و سنگ ها را می بردند. گمان می رود در جاهایی که می توانستند، گِل و شن ریخته و تخته سنگ را به ویژه اگر دایره ای شکل بوده، هُل داده و به گونۀ غلتک پیش می بردند.

بالا کشیدن سنگ ها

کارگران برای این کار داربست درست کرده و با بوبین (قرقره) و چرخ، سنگ ها را بالا می کشیدند. با چوب درختان کاج و بلوط و سِدر می توان داربست های بسیار محکم ساخت و کشف چند بوبین از دورۀ هخامنشی، که نمونه اَش را در دیرینکدۀ (موزه) پارسه داریم، نیز این باور را تایید می کند.

کانِ سنگ هخامنشی مَجدآباد در روستای مجدآباد در بلندای ۱۶۳۰ متری از سطح دریا جای دارد و ازسه سو، به روستای مجدآباد محدود است. از شمال، خاور(شرق) و جنوب نیز به خانه های مسکونی و از سمت باختر محدود به کوه سبز است.

کان سنگ هخامنشی مَجدآباد، نشانه ای از کوشش، توان، هنر و مهندسی شگرف ایرانیان را به نمایش می گذارد و بی گمان یکی از گنجینه های ارزشمند و پنهان کشور و یادمانی تاریخی  فرهنگی به جای مانده از گذشتگان برای همۀ نسل ها خواهد بود. پس بر همۀ مردم، نهادها و اُرگان های دولتی و خصوصی بایسته (واجب) است تا با جان و دل از یادگارهای گذشتگان به بهترین روش پاس داری و نگاه بانی کنند.

معدن سنگ هخامنشی مجدآباد در تاریخ ۱۹ اَمردادماه ۱۳۸۴ خورشیدی به شمارۀ ۱۲۷۷۴ به ثبت ملی رسیده است.تا کنون هیچ گونه کاری برای حریم این یادگار ملی انجام نگرفته است و مالکیت آن در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.

نگاره های زیر را که در سال ۱۳۹۸ گرفته شده است، ببینید :


زاویه دید از روبرو معدن سنگ هخامنشی مجدآبادسطح های برش خورده و دستکند در سینۀ کوه برای بدست آوردن و ساختن آثار سنگی تخت جمشید در زمان هخامنشیاناستخراج سنگ از سینۀ کوه با ابزاری ساده در ۲۵۰۰ سال پیش، نشان شاهکار مهندسی ایرانیان استبخشی از کوه را که هخامنشیان با ابزاری ساده کنده و برای ساخت میراث جهانی تخت جمشید می بردنددید از زاویۀ بالا و بر روی معدن سنگ مجدآبادپارسیان در مرحلۀ نخست سنگ ها را تکه تکه بُرش زده و سپس با اهرم گوه فشار آورده و جابه جا می کردندهخامنشیان تکه سنگهای بزرگی را به وزن چندین تُن از سینه کوه کنده و با گذر ۴۰ کیلومتر به تخت جمشید می رساندندبخش دیگری از معدن سنگ هخامنشی که در زیر خاک نهفته استدر پایین دست و حریم درجه یک بنای ملی که از گذشته، خانه های مسکونی بنا شده استانبوه زباله و اشیای پلاستیکی که در درون بنای ملی ریخته و صحنۀ زشت و زننده ای را به نمایش گذاشته استدرخت کوچک بسیار زیبایی که درون سنگها رخنه کرده است و نمای زیبایی دارد هرچند برای آثار سنگی زیان بار است


نظر بدهید

نام های اصیل ایرانی برای دختران و پسران با ریشه فارسی

عکس های خیال انگیز ” شکست ناپذیرترین” قلعه‌ تاریخ ایران باستان

ماجرای شگفت انگیز نبرد شیر و گاو در نقش برجستۀ های تخت جمشید

 در کانال اول فارس عضو شوید 

 کانال اول فارس در  ایتا 

 کانال اول فارس در سروش

کانال اول فارس در روبیکا

 کانال اول فارس در  بله 

کانال اول فارس در واتساپ

 کانال اول فارس در  تلگرام

بیشتر بخوانید:

تصاویر بازسازی شده تخت جمشید در ۲۵۰۰ سال پیش
دروغ ها علیه « کوروش کبیر » و « کمبوجیه » زیر ذره‌بین آناتومی و دیرینه‌پزشکی
کوروش بزرگ بنیانگذار امپراطوری هخامنشیان چگونه از دنیا رفت؟

ثبت دیدگاه

 • احود

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  ای کوروش بزگ ای پادشاه هخامنش ای پادشاه جهان ای عدالتگر. ای پادشاه دوستدار حقوق بشرای پادشاههی که. باعث افتخار ایران و دنیا شدی تورا سپاس میگوییم و میستاییم
  روح و روانت شاد باد


 • حمزه

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  درود
  از شما برای نگارش پارسی سپاسگزارم


 • حمزه

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  درود
  از شما برای نگارش پارسی سپاسگزارم


 • گل محمد

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  درود بر هخامنشیان مایه فخر ایران زمین


 • گل محمد

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  درود بر هخامنشیان مایه فخر ایران زمین
  درود بر زبان پارسی زبان مادری هر ایرانی


 • احمدی

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  آفرین بر شما که ای مقاله رو تیتر کردید


 • احمدی

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  آفرین بر شما که این مقاله رو تیتر کردید


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  درود بر شماهم میهن گرامی وسپاس از اینکه واژه های پارسی را بکار بردید


 • علی اکبر

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  درود بر اسطوره پاک ایران که بهترین را بر میگزید ولز متاسفانه توجهی نشد فرهنگ عربیه را تحمیل کردند وضربه سختی به تاریخ اصالتمان وارد کردن خدا لعنتشون کنه


 • محمد عظیم خراسانی

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  زنده باد کوروش بزرگ دنیا یی افتخار ما بعد از همه قرن یادی تو هنوز زنده جاویدان است
  تو میبودی نصف جهان مال ما بود
  هرچی بگویم از تو کم است ……
  روحت شاد یادت گرامی باد


 • مش‌قنبر

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  پدر جان نام و یاد تو بر تارک این سرزمین کهن همیشه مثل خورشید عالم تاب جاودان خواهد ماند، به امید روزی که تمام جوانان ایران زمین کوروش وار زندگی کنند و کوروش وار بیاندیشند،
  در پناه ایزد منان،،،


 • عباس

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  ای شاه شاهان ای گورش ای بزرک مرد تاریخ جهان بهت افتخار میکنم …ای کاش در زمان شما بودم


 • عباس

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  ای شاه شاهان ای گورش ای بزرک مرد تاریخ جهان بهت افتخار میکنم …ای کاش در زمان شام بودم…..


 • عباس

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  ای شاه شاهان ای گورش ای بزرک مرد تاریخ جهان بهت افتخار میکنم …ای کاش در زمان شام بودم…zz..


 • اریوش

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  اینها همه آثار بناهای به جا مانده هست به بهانه ی معدن سنگ دارین ژیرو روش میکنید بلکه چیزی پیدا کنید و به جیب بزنید


 • اسماعیل

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  این قدمتی ۱۰۰ ساله دارد


 • امین

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  میگی قدمتی ۱۰۰ ساله دارد.شما باستان شناسی؟


 • خدا

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  خداوکیلی ببینین چی بودیمممممم ای دادکاش اون زمان ماهم وجودداشتیم تابابزرگ ترین مردتاریخ ایران وجهان آشنایی داشتیم


 • علیرضا

  تاریخ : ۲۶ - بهمن - ۱۴۰۱

  خداوکیلی ببینین چی بودیمممممم ای دادکاش اون زمان ماهم وجودداشتیم تابابزرگ ترین مردتاریخ ایران وجهان آشنایی داشتیم


 • Naboodgar

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  دم شما گرم قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری


 • کاظم

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  درود به روح پاکت ای شاه شاهان کوروش بزرگ داریوش بزرگ ای پارس ایران و ایرانی همیشه تا هست به شما افتخار میکنند


 • فرساد

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  درود بر کسانی که هنر فرهنگ ایرانی را زنده نگاه میدارند


 • فرساد

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  درود بر شما


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  الان با این متن، سنگها رو میفروشند


 • امپراطور...پارسه

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  اقابراچی حرف الکی میزنی.کارشناسان روش تحقیق کردن الکی که نمیگن.من خودم ازنزدیک دیدم ولمس کردم.اگه روزی رفتیدمرودشت حتمآبریدببینید آدرسش پتروشیمی روستای مجداباد


 • امیر

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  درود برنیاکان پاک سرشت و دانای ما درود بر ایران و ایران زمین..یزدان را سپاس که مرا در ایران زمین افرید..سپاسگزارم از اطلاعات زیبای شما


 • کیان

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  افسوس که کل فرهنگ و آن همه زحمت ومشقت را به یغما برده اند وامروزه هیچ توجهی بهش نمیشه این خیلی درد ناکه.
  درود به خاندان پاکم قهرمانان ودلیران ایران زمین


 • کیان

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  افسوس که کل فرهنگ و آن همه زحمت ومشقت را به یغما برده اند وامروزه هیچ توجهی بهش نمیشه این خیلی درد ناکه.
  درود به خاندان پاکم قهرمانان ودلیران ایران زمین


 • سبحان

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  با سلام،،
  خوبه اینو هم بدونید،، بیشتر افوام یا ملیت های امروزی،افرادی مهاجر بودن، و سالیان سال از ی قاره ای به قاره ی دیگه و از کشوری به کشور دیگه،، جمعیتی از بربرها و مردمانی که تا چندین قرن از اجدادمان فاصله معیشتی داشتن، تنها قومی که پنج هزار سال بصورت متحد و یکپارچه کنار هم بودن اجدادمون که به سه تا دسته مادها،پارت ها، پارس ها بودند که قدمتی پنج هزار ساله دارن،،، من با به
  سر بلندی ایرانی بودنم افتخار میکنم با تشکر


 • جمال دهقانی سانیج

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  تا ابد روحت شاد.
  تا ابد نامت گرامی.
  تاج پادشاهی جز تو و فرزندان این سرزمین لایق هیچ کس نیست.


 • ایرانی

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  درود بر شما عاشق اون واژه های فارسی داخل متنتان شدم و درود به روان پاک کوروش بزرگ و همچنین نیاکانمان


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  آیا پارسه فارسی تر از تخت جمشید است؟! با توجه به اینکه پارسه، ه تانیث دارد؟


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  درود بر نیاکان پاکم . روحتان غرق نورالهی و آرامش ابدی. کاش میشد آن زمان را می‌دیدم


 • محسن.

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  درود بر شما. سپاسگزارم برای این مطلب و مطلب های مشابه که امیدوارم در آینده به اشتراک بگذارید.


 • Saied

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  درود بر کوروش بزرگ پدر تمام نسلهای ایرانیان روحت شاد و نامت تا ابد جاویدان


 • پارسایی

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  به ایرانی بودن خودمان افتخار می کنیم. جمهوری اسلامی ایران بعد از هخامنشیان دارای قویترین نیروی نظامی و سیاسی برای چیره شدن بر قدرتهای نوظهور است.اما دشمنان راستین این ملت نمی گذرند.


 • انوش

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  در زمان هخامنشیان حرمسرای زنان کاملا جدا بود وبر اساس فطرت وشرم خاص خداوندی که در وجود زن قرار گرفته اگر مردی پای به حرمسرای زنان پای می گذاشت با مجازات مرگ روبرو می شد .واگر کورش وپادشاهان هخامنشی امروز زنده می شدند با دل وجان به آخرین دین خداوند اسلام ایمان می آوردند.


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  در همون نزدیک مجد اباد ،سد دردزن هم این نمونه سنگها زیاده


 • تاج

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  چندسال به بهانه معدن سنگ غارتش کردند،حالا تابلو زدن طبق ماده ۵۶ هرگونه تخریب وتصرف مجازات دارد،خوبه بچه همین شهریم،دروغ نگید


 • زهرا

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  بیایم دیدگاهمان را عوض کنیم تا بتونیم از ارزشهای کشورمان دفاع کنیم


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  درود به بزرگ مرد و استوره تاریخ که عدالتش تا ابد بر سر زبانهاست و هیچ زمانی از بین نمیرود کاش بیشتر به این اثار تاریخی بها و اهمیت داده میشد


 • زهرا

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  من از اینکه یک ایرانی هستم خوشحالم چون قدمتی دیرینه ای دارم کنیم پارسی هستم


 • زهرا

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  کوروش یعنی قدمت پرافتخار ایرانی


 • زهرا

  تاریخ : ۲۷ - بهمن - ۱۴۰۱

  کوروش یعنی ایستادگی در برابر نامردهای زمان


 • احمد

  تاریخ : ۲۸ - بهمن - ۱۴۰۱

  کورش ای شاه شاهان، کورش ای جد اجدادی ما، کجایی تا عدالت را در زیر پرچمت درک کنیم وبه خود و شاه دنیا افتخار کنیم، روحت شادو در پناه یزدان


 • احمد

  تاریخ : ۲۸ - بهمن - ۱۴۰۱

  کورش ای شاه شاهان، کورش ای جد اجدادی ما، کجایی تا عدالت را در زیر پرچمت درک کنیم وبه خود و شاه دنیا افتخار کنیم، روحت شادو در پناه یزدان


 • فری

  تاریخ : ۲۸ - بهمن - ۱۴۰۱

  درود و عرض ادب
  جز بغض و افتخار چه کاری از ماها بر می اید
  ای کورش، به بزرگیت میبالیم و به تو و سربازانت افتخار میکنیم
  روح تو و مردمان سرزمینم شاد و یادتان تا ابد جاویدان
  تویی که عدالتت تا ابد بر سر زبانهاست،


 • مجتبی کاظمی

  تاریخ : ۲۸ - بهمن - ۱۴۰۱

  بجز اشک حسرت که مسولیت مادر ای حوضه بی کفایتند چه میتوانم بکنم


 • حجت

  تاریخ : ۲۸ - بهمن - ۱۴۰۱

  آفرین و درود بر شما که این اطلاعات و تصاویر ارزنده را به بهترین نحو در اختیار علاقمندان به ایران کهن قرار دادید .


 • علی

  تاریخ : ۲۸ - بهمن - ۱۴۰۱

  از دزدی اضاف نمیارن ک از آثار تاریخی مراقبت کنن


 • ک غ

  تاریخ : ۲۸ - بهمن - ۱۴۰۱

  مسوولین فکری به حالش کنید داره از بین میره


 • مهدی

  تاریخ : ۲۸ - بهمن - ۱۴۰۱

  درود بر شما که زحمت کشیدید و مطالب رو جمع آوری کرده و ارائه دادید


 • ناشناس

  تاریخ : ۲۸ - بهمن - ۱۴۰۱

  کوروش عمل میکرد ولی بعضی ها فقط وعده میدهند، حقیقت آشکار است


 • مرادحسین

  تاریخ : ۲۸ - بهمن - ۱۴۰۱

  کوروش عمل میکرد ولی بعضی ها فقط وعده میدهند، حقیقت آشکار است


 • مرادحسین

  تاریخ : ۲۸ - بهمن - ۱۴۰۱

  کوروش عمل میکرد ولی بعضی ها فقط وعده میدهند، حقیقت آشکار است


 • ایرانی بزرگ منش

  تاریخ : ۲۹ - بهمن - ۱۴۰۱

  سلام ودرودبرنظام اسلامی ایران که تمام هنرهای ایراتیان که ۲۵۰۰ سال پادشاهان نشناختند هزینه ای برای ان نکردند,بعدازدوران دفاع مقذس در این ۳۲سال اخیرقریب کل دوران شاهنشاهی هزینه اثارباستانی و کشفیات ومرمت ونگهداری ان کردکاری که طی ۲۰۰۰سال هبچ هیچ کار ی نکرده ورهاکرده بودندنظام اسلامی باغیرت امدوباوجود تحریمهاوکار شکنیهای معاندین نظام ماهواره ایهای انرا ابادومرمت و بابتش هزینه هانیروها بکارگرفت دراین ۳۲سال اندازه ۲۰۰۰سال نظام خو ن جیگرخوردواثارباستانی راشکوفاکرد.قدرنظام اسلامی رامیدانیم وبه ان ارج مینهیم که به مااموخت تخت جمشبدومراسم چهارشنبه سوری یلدا ووو دررسوم ایران میباشدکه قرنهابه فراموشی سپرده شده بودواین نظام انرامجددا رونق دادهزینه کرداری اصا لت وقدمت وتمدن ایران قریب ۸هزارسال میباشدماخودرابارومیان نباید قیاس کنیم ماهزاران سال قبل ازمسبح وباسابقه تمدن مصریکسانیم ایران راکوچک نکنیم,تمدن ایران ۸هزارسال هست.یکتاپرستی ایرانیان با اسلام مکمل یکدیگروتکمیل میشود.۰۰۰


 • مهرنوش

  تاریخ : ۲۹ - بهمن - ۱۴۰۱

  سایت خوب اول فارس در این چند سال که مطالبش را روزانه میخونم در نوع خودش بینظیر است و حس خوبی از زندگی به آدم میده.


 • کامران

  تاریخ : ۲۹ - بهمن - ۱۴۰۱

  ۱-از نگارنده سپاسگزارم که علاوه بر معرفی مکان بالا به دلسوختگان تاریخ و تمدن ایران زمین ، نسبت به آموزش و یادآوری برخی از واژه های زبان پارسی در متن هم تلاش بسیار خوبی نموده است . 👍
  ۲- از نظر شخصی بنام ایرانی بزرگ منش در بخش دیدگاه خوانندگان هم سپاس گذارم که بسیار طنز آلود حق مطلب را ادا کرده است .


 • کورش

  تاریخ : ۲۹ - بهمن - ۱۴۰۱

  ۱-از نگارنده سپاسگزارم که علاوه بر معرفی مکان بالا به دلسوختگان تاریخ و تمدن ایران زمین ، نسبت به آموزش و یادآوری برخی از واژه های زبان پارسی در متن هم تلاش بسیار خوبی نموده است . 👍
  ۲- از نظر شخصی بنام ایرانی بزرگ منش در بخش دیدگاه خوانندگان هم سپاس گذارم که بسیار طنز آلود حق مطلب را ادا کرده است .


 • مجتبی

  تاریخ : ۱۲ - فروردین - ۱۴۰۲

  از نگارنده سپاسگزارم که تاریخ و فرهنگ ایران زمین را برای نسل ما و بعد از ما معرفی می کنند ولذا می طلبد که مسیولین نیز در امر پاسداری از آثار باستانی و میراث فرهنگی کشورمان همت بیشتری داشته باشند تا نسل‌های آینده افسوس و حسرت بی توجهی زمان ما را به دوش نکشند